Půjčovna

Název půjčovny:

Půjčovna plachetnic Sporteli – Orlík

Provozovatel:

sídlo:

Ing Karel Eliáš
Alšovo nám. 394
Příbram 2, 26101

IČ: 13296640
DIČ:450410036
Reg. U MěÚ Příbram, OŽU

provozovna:

Orlík přehradní nádrž - kemp Lavičky,km.147

zastoupená:

Radek Eliáš
Tel.: 603293362
e-mail: sporteli@volny.cz

a

Ing. Karel Eliáš
Tel.: 604908961
e-mail: sporteli@volny.cz
www.sporteli.cz
rezervace: sporteli@volny.cz

Mateřský přístav:

Orlík Lavičky
levý břeh po směru toku, ř.km 146

Parkoviště Sporteli, kemp Lavičky

Provozní doba půjčovny:

Sezóna od 1.4. do 30.10.

Pondělí - Neděle: od 8:00 do 16:00

Kauce:

Při nalodění se skládá vratná kauce dle dohody a půjčovných podmínek

Proškolení:

Při nalodění bude každá posádka proškolena s vedením plavidla a seznámena se základními pravidly. Školení trvá cca 60-90minut

Vymezený úsek vodní cesty:

Orlík nad Vltavou Orlík přehradní nádrž

Od ř. km 144,6 – 200,4

Příručka uživatele plavidla

 

Opatření před zastavením plavby.

Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavu.

1. Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu vodní cesty na

http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm

2. V okamžiku, kdy hladina dosahuje stupně 1 - bdělost, 2 - pohotovost, 3 - ohrožení, neprodleně informuje nájemce plavidla, který je povinen se dále řídit pokyny provozovatele. Nájemce (vůdce plavidla) bez zbytečných odkladu vyhledá dle pokynu provozovatele nejbližší ochranný přístav případné jiné přístaviště, kde bezpečně vyváže plavidlo.

3 Plavba je zastavena při průtoku 100 m /s na limnigrafu v Českých Budějovicích.

V tento okamžik by měli být lodě v bezpečí, nebo neprodleně vyhledat nejbližší ochranný přístav či jiné bezpečné místo (např. ve zdrži VDH, pokud se již nelze vrátit do přístavu).

 

Půjčovní podmínky

podle ustanovení zákona c. 159/99 Sb.

I. UVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito "Všeobecnými podmínkami". momentem odeslání rezervačního formuláře .

Konkretizace smlouvy je dále upřesněna elektronickými pokladními doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.

2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

3. Poskytovanou službou se rozumí pobyt na lodi.

II. NÁJEMCI

1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům.

2. Nájemce si muže pronajmout pouze takové plavidlo, které je oprávněn vést na základe jím získaným školením u pronajímatele.

3. Nájemce musí být starší 18ti let.

III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHU

1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti momentem odeslání zálohy na účet.

2. Složením zálohy nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a souhlasí s ní, že ji uznává a souhlasí s nimi.

3. Potvrzením rezervace se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. CENA PRONÁJMU A JEHO ÚHRADA

1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

2. Cena pronájmu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem uvedeny především v nabídce. Pronajímatele a jsou vypsány na smlouvě o pronájmu. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel poskytnout služby v uvedené ceně, bude pronajímatel postupovat takto:

a) zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo

b) upraví cenu pronájmu nebo

c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu

V. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

1. Nájemce má právo:

a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,

c) být seznámen s případnými změnami v rozsahu služeb a ceně pronájmu,

d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto všeobecných podmínek

2. Nájemce se zavazuje:

a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek:

b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,

c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmu a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem.

d) během pobytu dbát pokynu provozovatele a jimi se řídit

e) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli bud zasláním písemného nebo elektronického oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.

2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:

a) zrušit pronájem

b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění

c) změnit cenu - v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní.

d) omezit plavební trasu (v případe zvýšeného stavu na řece Vltavě nad povolenou hranici omezit plavbu , případně plavbu zastavit)

3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.

4. Pronajímatel nenese odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem počasí a stavem vodní cesty.

5. Pronajímatel či jeho zástupce má právo v případe porušení právních předpisu CR nebo závažného narušování programu nájemcem s ním ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.

VII. STORNOVACÍ POPLATKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nájemce má kdykoliv právo odstoupit od smlouvy o účasti na pronájmu lodě osobně či písemným oznámením pronajímateli. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.

2. Při odstoupení od smlouvy je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve výši, jak je níže uvedeno:

VIII. REKLAMACNÍ RÁD

V případe, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem casu se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a rádného vyrízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného prodlení.

Pronájemce neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace.

IX. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníku s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.

X. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 01.03.2016 a vztahují se na pronájmy lodí půjčovny plachetnic Sporteli.

Poskytnutá výbava plavidla:

1. záchranné prostředky

a) 5x záchranná vesta - umístěna v úložném prostoru rozkládací pohovky v hlavním salónu

b) 1x záchranný kruh vč. lana 30m - umístěn na zadní palubě

c) 1x hasicí přístroj práškový umístěn v podpalubí, 1x umístěn u kormidelního můstku,

d)1 x pádlo, háček , lodní trubka

e) kotva, kotevní kolík , sekerka, kotevní lano 30 m

f)náhradní vázací prostředky, odražeče 4 ks

2. PHM + voda

a) rezervní 10l kanistr s PHM Natural 95 - uložen na zadní palubě v úložném prostoru

b) voda není k dispozici , každý zákazník si ji musí donést sám

3. kuchyň

a) plynový vařič - plyn. bomba umístěna na zadní palubě

b) sada nádobí , hrnce, misky, příbory , nože , hrnky

4. Plachty

a) plachetnice je vybavena základní sadou plachet a 1 náhradní

b) součástí jsou otěže na ovládání plachet

c)přívěsný 4 takt. Motor

5. Chemické WC

Je součástí výbavy plachetnice

 

Základní pravidla plavebního provozu,
vztahující se k vedení malých plavidel v rámci půjčovny

 1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

 3. Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

 4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

 5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.

 6. Výtah pravidel plavebního provozu, potřebných pro bezpečné vedení malých plavidel v rámci půjčoven

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály,
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla,
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.,
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou,
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná.

 

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:

 • pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem,
 • nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m,
 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala,
 • malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům,
 • malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky,
 • malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně,
 • proplavuje-li se malé plavidla plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech,
 • po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení,
 • v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory,
 • je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa: Říční informační služby, tel.: 412557425